e-hvtd v2.0 (9175)

半圓 bán viên
♦Đường nửa cung tròn.
♦Hình nửa mặt tròn.