e-hvtd v2.0 (9175)

叵測 phả trắc
♦Không lường được. ◎Như: tha bất án bài lí xuất bài, khả vị cư tâm phả trắc, đắc tiểu tâm ứng đối , , .