e-hvtd v2.0 (9175)

原形 nguyên hình
♦Hình thái vốn có. ◎Như: nguyên hình tất lộ nguyên hình sau cùng sẽ hiển lộ. ☆Tương tự: bổn tướng , chân tướng .