e-hvtd v2.0 (9175)

危劇 nguy kịch
♦Nguy cấp. ◇Dương Thận : Tào Man hạ Giang Lăng, Giang Lăng chánh nguy kịch , (Đề Xích Bích đồ ).