e-hvtd v2.0 (9175)

呆笨 ngai bổn
♦Ngu đần, vụng về.