e-hvtd v2.0 (9175)

募化 mộ hóa
♦Xin người bố thí tiền của. § Cũng gọi là hóa duyên , cầu hóa .