e-hvtd v2.0 (9175)

勞資 lao tư
♦Người lao động và nhà tư bản. ◎Như: lao tư hiệp định .