e-hvtd v2.0 (9175)

劫盜 kiếp đạo
♦Cướp đoạt. ◇Nam sử : Vi chánh hà bạo, lại nhân úy cụ như dữ hổ lang cư, nhi kiếp đạo viễn bính, vô cảm nhập cảnh , , , (Triệu Luân Chi truyện ).
♦Bọn trộm cướp. ◇Tống sử : Hồi quyền tiệp quả kính, dũng lực kiêm nhân, tại Giang tây dữ chư Sở tử tương kết, lũ vi kiếp đạo , , 西, (Hoàng Hồi truyện ).