e-hvtd v2.0 (9175)

劫掠 kiếp lược
♦☆Tương tự: đả kiếp , lược đoạt , kiếp đoạt , kiếp lược , xâm đoạt , xâm lược , xâm chiếm , cưỡng thưởng , thưởng lược , thưởng kiếp .
♦Cướp bóc. ◇Băng Tâm : 1900 niên, Bát quốc liên quân xâm nhập Bắc Kinh, đại tứ kiếp lược ○○, , (Hoài niệm Lão Xá tiên sanh ).
♦Chỉ kẻ cướp. ◇Tống Thư : Thì kiếp lược sung xích, mỗi nhập thôn sao bạo, chí Tiến Chi môn, triếp tương ước lặc, bất đắc xâm phạm, kì tín nghĩa sở cảm như thử , , , , , (Hiếu nghĩa truyện , Trương Tiến Chi ).