e-hvtd v2.0 (9175)

劫制 kiếp chế
♦Dùng uy lực khống chế. ◇Hầu Phương Vực : Khởi năng tận dĩ uy lực kiếp chế thiên hạ tai? (Địch Nhân Kiệt ) Há có thể dùng hết uy lực khống chế thiên hạ chăng?