e-hvtd v2.0 (9175)

勸戒 khuyến giới
♦Khuyên bảo, răn dạy.