e-hvtd v2.0 (9175)

陪隸 bồi lệ
♦Đày tớ, nô lệ. § Cũng gọi là bồi đài .