e-hvtd v2.0 (9175)

扣馬而諫 khấu mã nhi gián
♦Giằng cương ngựa mà can. Xưa Võ Vương đánh vua Trụ , tám trăm chư hầu đi theo, chỉ có Bá Di Thúc Tề đón ngựa vua, giằng cương lại mà can.