e-hvtd v2.0 (9175)

口糧 khẩu lương
♦Phần ăn chia theo từng người.