e-hvtd v2.0 (9175)

可汗 khả hàn
♦Thời xưa, vua các nước ở Tây Vực 西 và phương bắc Trung Quốc xưng là Khả Hàn .