e-hvtd v2.0 (9175)

右列 hữu liệt
♦Quan võ. Thời xưa, khi chầu vua, quan võ đứng hàng bên phải, quan văn ở bên trái.
♦Bậc siêu quần.