e-hvtd v2.0 (9175)

化學 hóa học
♦Môn học nghiên cứu về vật chất: cấu kết, đặc tính, biến hóa, phản ứng.