e-hvtd v2.0 (9175)

吸力 hấp lực
♦Vật lí học: Sức hút (của vật chất tác dụng trên vật khác).
♦Tỉ dụ sức lôi cuốn (tức năng lực làm nghiêng lòng, đắm say hoặc mê luyến người khác). ◇Ba Kim : Tha thân thượng hảo tượng hữu nhất chủng hấp lực bả hứa đa nhân hấp dẫn đáo tha thân biên (Đẳng trước , Phán trước ) Trên người hắn tựa hồ có một thứ sức lôi cuốn khiến cho bao nhiêu người bị thu hút đến bên cạnh.