e-hvtd v2.0 (9175)

含笑 hàm tiếu
♦Ngậm cười, cười nụ.
♦Chỉ đóa hoa chớm nở. ◇Tô Thức : Dã đào hàm tiếu trúc li đoản (Tân thành đạo trung ) Hoa đào mọc ở đồng hàm tiếu, bờ rào trúc thấp ngắn.