e-hvtd v2.0 (9175)

含冤 hàm oan
♦Ngậm oan, bị oan ức mà chưa bày tỏ ra được. § Cũng viết là hàm oan .