e-hvtd v2.0 (9175)

同一 đồng nhất
♦Như nhau, tương đồng, đồng dạng. ◇Bắc Ngụy : Tam cực tuy thù, diệu bổn đồng nhất , (Trương Uyên , Quan tượng phú ).