e-hvtd v2.0 (9175)

同母 đồng mẫu
♦Cùng một mẹ sinh ra.