e-hvtd v2.0 (9175)

同化 đồng hóa
♦Làm cho những sự vật không tương đồng dần dần thành biến thành giống nhau hoặc gần nhau.
♦Cá nhân hoặc thể hệ không cùng truyền thống dân tộc, sau khi tiếp xúc, bị xã hội dung nhập lấn chiếm chi phối văn hóa, làm thay đổi tập quán và quan niệm vốn có, mà tiếp thụ hoàn cảnh mới và quan niệm mới. Quá trình xã hội dung hóa này gọi là đồng hóa .
♦Về ngữ âm, hai âm không giống nhau hoặc không gần nhau, mà biến thành âm tương đồng hoặc tương tự. Sự biến hóa ngữ âm này gọi là đồng hóa .