e-hvtd v2.0 (9175)

不忠 bất trung
♦Không trung thành, không hết lòng. ◇Tam Quốc Diễn Nghĩa : Thực kì lộc nhi sát kì chủ, thị bất trung dã; cư kì thổ nhi hiến kì địa, thị bất nghĩa dã 祿, ; , (Đệ ngũ thập tam hồi) Ăn lộc của chủ mà lại giết chủ, thế là bất trung; ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là bất nghĩa.