e-hvtd v2.0 (9175)

出母 xuất mẫu
♦Người mẹ đã bị cha đuổi ra khỏi nhà.