e-hvtd v2.0 (9175)

儲蓄 trữ súc
♦Cất chứa sẵn. § Cũng viết là trữ súc .