e-hvtd v2.0 (9175)

儲金 trữ kim
♦Số vàng hoặc bạc trữ sẵn trong quỹ ngân hàng quốc gia để đảm bảo cho giá trị tiền giấy.
♦Tiền của để dành.