e-hvtd v2.0 (9175)

全身 toàn thân
♦Bảo toàn sinh mệnh hoặc danh tiết. ◇Viên Hoành : Nhân nghĩa sở dĩ toàn thân, diệc sở dĩ vong thân , (Tam quốc danh thần tự tán ).
♦Cả thân thể. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Viên Thuật toàn thân phi quải, dẫn binh bố liệt Thanh Tỏa môn ngoại , (Đệ tam hồi) Viên Thuật cả mình nai nịt, đem binh mai phục ở ngoài Thanh Tỏa môn.