e-hvtd v2.0 (9175)

切用 thiết dụng
♦Cần thiết, rất cần dùng.