e-hvtd v2.0 (9175)

讒言 sàm ngôn
♦Lời gièm chê. ◇Thi Kinh : Khải đễ quân tử, Vô tín sàm ngôn , (Tiểu nhã , Thanh dăng, ) Vua dễ dàng vui vẻ, Chớ nghe lời gièm pha.