e-hvtd v2.0 (9175)

分身 phân thân
♦Một thân hóa thành nhiều thân.
♦Ý nói tâm lực đồng thời phải lo toan nhiều việc. ☆Tương tự: kiêm cố . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bình túng nhiên trí dũng, chỉ khả đương nhất đầu, khởi khả phân thân lưỡng xứ? Tu tái đắc nhất tướng đồng khứ vi diệu , , ? (Đệ cửu thập cửu hồi) (Vương) Bình tuy có trí dũng, chỉ đương được một đầu, chớ không kiêm đương cả hai chỗ được, phải có một tướng nữa đi cùng mới xong.
♦Xẻ xác. ◇Minh thành hóa thuyết xướng từ thoại tùng khan : Tróc trụ soán quốc tặc Vương Mãng, toàn đài quả cát toái phân thân , (Hoa quan tác xuất thân truyện ) Bắt lấy tên giặc soán nước Vương Mãng, chặt đứt xương gáy róc thịt xẻ vụn xác.
♦Phật giáo thuật ngữ: Chư Phật vì muốn hóa đạo chúng sinh mười phương thế giới, dùng phương tiện lực, hiện thành Phật tướng ở các thế giới, gọi là phân thân . ◇Pháp Hoa Kinh : Ngã phân thân chư Phật, tại ư thập phương thế giới thuyết pháp , (Kiến bảo tháp phẩm ).