e-hvtd v2.0 (9175)

分母 phân mẫu
♦Tức mẫu số trong phân số. ◎Như: trong phân số (2x-1) ∕ (3x+2), (3x+2) là phân mẫu .