e-hvtd v2.0 (9175)

分局 phân cục
♦Chức ti, chức phận. ◇Hậu Hán Thư : Tào ngũ tương bảo, các hữu phân cục , (Mã Dung truyện ).