e-hvtd v2.0 (9175)

凡俗 phàm tục
♦Tầm thường.
♦Trần tục, khác với tiên.
♦★Tương phản: phiêu dật , cao siêu , tiêu sái .