e-hvtd v2.0 (9175)

內應 nội ứng
♦Ở bên trong tiếp ứng trợ giúp kẻ ở ngoài. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đổng Trác dư đảng Lí Mông, Vương Phương tại thành trung vi tặc nội ứng, thâu khai thành môn, tứ lộ tặc quân nhất tề ủng nhập , , , (Đệ cửu hồi) Dư đảng của Đổng Trác là Lí Mông, Vương Phương ở trong thành làm nội công cho giặc, lén mở cửa thành, bốn mặt quân giặc kéo ùa vào.