e-hvtd v2.0 (9175)

內屬 nội thuộc
♦Quy phụ triều đình làm thuộc quốc hoặc thuộc địa. ☆Tương tự: nội phụ .