e-hvtd v2.0 (9175)

內力 nội lực
♦Trong vật lí học, hệ thống những thành phần động lực bên trong, tác dụng lẫn nhau. ★Tương phản: ngoại lực .
♦Sức mạnh bên trong.