e-hvtd v2.0 (9175)

內亂 nội loạn
♦Rối loạn ở trong nước hoặc tranh chấp nội bộ của giới cầm quyền. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Huống Phong Tư đẳng kết liên Hoàng Cân, dục vi nội loạn: Bệ hạ kim bất tự tỉnh, xã tắc lập kiến băng tồi hĩ , : , (Đệ nhị hồi) Huống chi bọn Phong Tư liên kết với giặc Khăn Vàng, toan làm loạn ở trong nước: Nay nếu bệ hạ không tỉnh ngộ, xã tắc đến sụp đổ mất thôi!