e-hvtd v2.0 (9175)

儒術 nho thuật
♦Học thuật, tư tưởng của nhà nho.