e-hvtd v2.0 (9175)

加油站 gia du trạm
♦Trạm dầu xăng.