e-hvtd v2.0 (9175)

免身 miễn thân
♦Đàn bà đẻ con gọi là miễn thân .
♦Miễn trừ hình phạt.