e-hvtd v2.0 (9175)

免職 miễn chức
♦Bãi chức. ☆Tương tự: cách chức .
♦Xin từ bỏ công việc.☆Tương tự: từ chức .