e-hvtd v2.0 (9175)

冒認 mạo nhận
♦Giả làm người khác mà nhận cái không phải của mình.