e-hvtd v2.0 (9175)

冒昧 mạo muội
♦Không hỏi sự lí mà dám làm càn.
♦☆Tương tự: đường đột , lỗ mãng .