e-hvtd v2.0 (9175)

冒牌 mạo bài
♦Làm giả thương hiệu hoặc mạo nhận danh nghĩa của người khác. ◎Như: kinh quá giám định, phát hiện giá ta sản phẩm đô thị mạo bài đích , .