e-hvtd v2.0 (9175)

列位 liệt vị
♦Các ngài, các ông (tiếng xưng hô). ☆Tương tự: các vị , chư quân .