e-hvtd v2.0 (9175)

列強 liệt cường
♦Các nước mạnh, các cường quốc.