e-hvtd v2.0 (9175)

儉腹 kiệm phúc
♦Cái bụng trống rỗng. Tỉ dụ chỉ học vấn ít ỏi.