e-hvtd v2.0 (9175)

儉月 kiệm nguyệt
♦Tháng không đủ thóc gạo. ◇Tống Thư : Hạn chi sở tệ, thật chung bần dân, ôn phú chi gia, các hữu tài bảo. Vị thử đẳng tịnh nghi trợ quan, đắc quá kiệm nguyệt, sở tổn chí khinh, sở tế thậm trọng , , , . , , , (Hiếu nghĩa truyện , Từ Canh ).