e-hvtd v2.0 (9175)

三身 tam thân
♦Ba thân gồm: 1) Pháp thân : là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (dharma), là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. 2) Báo thân , cũng được dịch là Thụ dụng thân : chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ. 3) Ứng thân , cũng được gọi là Ứng hóa thân hoặc Hóa thân : là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với mục đích cứu độ con người.