e-hvtd v2.0 (9175)

化民 hóa dân
♦Dạy dỗ, giáo hóa dân chúng. ◇Vương Sung : Hóa dân tu lễ nghĩa, lễ nghĩa tu văn chương , (Luận hành , Hiệu lực ).